首页    human CELL    95-C (JECH2002)
IMG_0837_副本

95-C (JECH2002)

请严格按照说明书操作

                                       95C人肺癌(低转株)细胞

简介:

         Lu YL在1989年时,通过单细胞克隆技术,从人大细胞肺癌细胞PLA-801细胞株中分离得到A,C,D,E四株亚型细胞株,在裸鼠皮下植入后,其中D亚型具高转移特性,A和E亚株具中等转移特性,C亚株具低转移的特性。

          在本库通过支原体检测。

注:所有肿瘤细胞和病毒转染的细胞均视为有潜在的生物危害性,必须在二级生物安全台内操作,操作者需注意自身防护。

简称:95-C

中文名称:人肺癌低转株

产品货号:JECH2002

经营品牌:安徽巧伊生物

基本培养条件:

培养基:90%DMEM +10%胎牛血清

温度:37℃

 气相:95%空气,5%二氧化碳

运输方式:新鲜运输和冻存运输

库存状态:现货

 

产品使用说明:仅供科研研究使用